TOŠabac!

Kontaktirajte nas
Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje enterijera Turističke organizacije grada Šapca

Izvor: printscreen

Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje enterijera Turističke organizacije grada Šapca

Grad Šabac i Turistička organizacija grada Šapca raspisuju konkurs za Idejno arhitektonsko rešenje enterijera Turističke organizacije grada Šapca.

Preuzmite tekst konkursa klikom ovde: Конкурс за идејно архитектонско решење ентеријера Туристичке организације града Шапца

Preuzmite priloge klikom ovde: TOS ENTERIJER

Preuzmite fotografije klikom ovde: TOŠ fotografije prostora

Najčešća  pitanja i odgovori u vezi konkursa: PITANJA I ODGOVORI TOŠ

Logo Turističke organizacije grada Šapca: LOGO TOŠ

 

Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje enterijera Turističke organizacije grada Šapca

Grad Šabac i Turistička organizacija grada Šapca raspisuju konkurs za Idejno arhitektonsko rešenje enterijera Turističke organizacije grada Šapca.

1. Predmet Konkursa

Izrada Idejnog arhitektonskog rešenja enterijera Turističke organizacije grada Šapca (u daljem tekstu TOŠ-a). Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni deo konkursnog materijala.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom:

Po vrsti: Konkurs je opšti, javni.
Prema zadatku: Konkurs je projektni.
Po obliku: Konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada: Konkurs je anonimni.

2. Učesnici Konkursa

Na Konkursu mogu učestvovati arhitekte i dizajneri enterijera, kao i studenti arhitekture ili dizajna enterijera.

3. Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonskog rešenja enterijera Turističke organizacije grada Šapca.

4. Konkursni materijal i rokovi

Konkurs je otvoren od 09.04.2015.god. do 09.05.2015.god, do 12 časova. Konkurs je objavljen na veb strani Grada Šapca, kao i na veb strani Turističke organizacije grada Šapca.

Obilazak lokacije biće organizovan u petak 17. i u subotu 18. aprila u 11:00 časova u ul. Karađorđeva 5 u Šapcu.

Konkursni radovi se predaju poštom ili neposredno u Turističkoj organizaciji do 09.05.2015.god. u 12.00 časova.
Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u periodu od 09.04.2015.god. do 23.04.2015, putem e-mail adrese marijana.vasic@sabac.org i telefon 064/877-17-92.
Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Konkursni Žiri doneće odluku o rezultatima Konkursa do 09.06.2015.god.
Svi učesnici biće obavešteni o rezultatima Konkursa.

5. Kriterijumi za ocenjivanje radova su

Kriterijumi za ocenjivanje radova su:

– arhitektonsko-oblikovno rešenje;
– ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahteva;
– racionalnost i ekonomičnost rešenja u celini.

6. Nagrade i otkupi

Ukoliko Konkursni žiri utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, Grad Šabac (Turistička organizacija) obezbeđuje nagradu za najbolje rešenje:

I nagrada……………………… 60.000 din.

Svi radovi postaju vlasništvo Grada Šapca (Turističke organizacije) koji ih može koristiti u celosti ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika Konkursa.

Predajom rada učesnik Konkursa prihvata sve propozicije ovog Konkursa.

7. Oprema konkursnog rada

Svaki konkursni rad (svi panoi) moraju biti u posebnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom “Konkurs”. Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom u donjem desnom uglu.

Svi grafički prilozi su na podlozi 100/70 cm. Horizontalno postavljen.

Uz konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dve neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom “Konkurs-ne otvaraj” i to:

kovertu sa naznakom “Idejno rešenje-tekstualni prilozi”,
kovertu sa naznakom “Podaci o autoru”,
CD sa prilozima.

8. Podloge za konkursni rad

Kao podlogu za izradu konkursnog rada učesnici Konkursa dobijaju sledeće podloge:

Tekstualni deo:
– Raspis Konkursa
– Projektni zadatak

Grafički deo:
– Digitalna podloga za rad.

9. Sadržaj konkursnog rada

Učesnici su obavezni da u okviru Konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

Tekstualni deo: Obrazloženje na maks. 5 kucanih strana, sa specifikacijom opreme.

Grafički deo:

– Arhitektonsko idejno rešenje enterijera TOŠ-a (osnove, preseci, izgledi, izgled izloga u razmeri 1:50 i detalji u razmeri 1:5, 1:10, 1:20)
– Trodimenzionalni prikazi enterijera TOŠ-a iz potrebnog broja kadrova koji objašnjavaju autorsku ideju
– Prilozi po izboru autora.

10. Konkursni Žiri

Komisiju konkursa čine:

Marijana Vasić, pomoćnik gradonačelnika za arhitekturu i urbanizam
Igor Marsenić, akademski slikar
Dragojlo Lazić, direktor Turističke organizacije grada Šapca
Tatjana Marković, viši kustos Narodnog muzeja
Ana Marinković, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti
Dejan Živanović, pomoćnik gradonačelnika za kulturu i istorijsko nasleđe
Tamara Pejić, saradnik u Turističkoj organizaciji grada Šapca

Sekretar komisije, Marijana Vasić

Sekretar komisije će pre početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima Konkursa. Radovi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa ili su stigli van konkursnog roka neće se uzeti u razmatranje.

10.Vlasnička prava

Učesnici Konkursa su saglasni da se njihovi radovi mogu, javno izložiti u roku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata Konkursa
Vlasnička prava nagrađenih radova prelaze u vlasništvo Turističke organizacije grada Šapca.
Turistička organizacija grada Šapca može ove radove koristiti samo za potrebe rekonstrukcije enterijera poslovnog prostora koji je predmet ovog Konkursa.
Svoju saglasnost na gore izneta vlasnička prava autor rada daje samim učešćem na Konkursu.

Projektni zadatak:

Projektovati idejno arhitektonsko rešenje enterijera TOŠ-a sa sledećim obaveznim sadržajem:

  • Info-pult sa naplatnom kasom za kupovinu suvenira
  •  Stalak za promotivni materijal, mape grada, razglednice, brošure
  • Police, izložbene stalke za suvenire
  •  Prostor za izlaganje slika (mini galerija)
  • Dizajn prostora izloga, osvetljenje i pozicioniranje oznaka za turistički info centar
  • Radni prostor za dva zaposlena koji je vizuelno odvojen (dva radna stola sa kompjuterima)
  •  Položaj toaleta i ostave se zadržava

Položaj toaleta i ostave se zadržava.

Objekat je Planom generalne regulacije grada Šapca zaštićen kao vredan objekat gradske arhitekture, te oblik i izgled fasade nije moguće menjati.

Idejno rešenje treba da obuhvati obradu i detaljan opis podova, zidova, plafona, osvatljenja i nameštaja.

TOŠ fotografijaIzvor: printscreen
TOŠ fotoIzvor: printscreen

Izvor fotografije

  • TOŠ fotografija: printscreen
  • TOŠ foto: printscreen
  • Office-furniture-design-HD-3D: printscreen

6 years ago / No Comments